Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary excercises – on kaks aastat kestnud Grundtvigi projekt, mille raames koostati kuuekeelne IT-sõnastik (ungari, inglise, eesti, soome, saksa, itaalia).

Projekti eesmärgiks oli koguda kokku igapäevaselt kasutatav IT-alane sõnavara ja väljendid. Lisaks projektis osalenud partnermaade keeltele on esitatud ka ingliskeelsed märksõnad, mis olid abiks ungarikeelsete terminite leidmisel ja teisalt ka tähenduste eristamisel.

Ungari keele IT-alane sõnaloend on mõeldud eeskätt keeletasemel B1-B2 ungari keelt võõrkeelena õppivatele täiskasvanutele elukestva õppe osana. Sõnavara eesmärgiks on aidata kaasa ungari IT-terminite omandamisele, lihtsustada õppija oskust suhelda ungari keeles arvuti, nutitelefoni ja interneti abil.

Sõnaloend sisaldab kokku 365 märksõna koos vastetega kuues keeles (saksa ja itaalia keele puhul on sõnad esitatud koos artiklitega).

Juhiseid sõnastiku kasutamiseks

Lisaks võõrkeelsetele vastetele on ungarikeelsete terminite juures esitatud järgmine info:

  • võõrkeelsetele vastetele järgneb ungari termini sõnaliik;
  • verbide puhul esitatakse verbi ainsuse kolmanda isiku minevikuajavorm ja imperatiivivorm, mõnel puhul ka verbi rektsioon, nt archivál vmit, áthelyez vmit, átnevez vmit, beállít vmit jne;
  • substantiivide puhul on esitatud sõna objektikäändes, mitmuse nimetavas ning ära on toodud ainsuse kolmanda isiku omastusliiteline vorm;
  • iga ainsusekujulise märksõna juurde on lisatud ka definitsioon;
  • osade ungarikeelsete märksõnade puhul võib võõrkeelne vaste olla teistsuguses grammatilises vormis, sõltudes vastava keele kasutusest, nt kijelentkezés – logi välja.

Ettepanek uue sõna lisamiseks.

Mis sõna(d) võiks(id) veel olla IT-sõnastikus? Internetisõnastikus on 365 sõna, üks iga päeva jaoks. Lisa uus sõna siin!